FANDOMOGÓLNE WIADOMOŚCI O ELEMENTACH DZIEŁA MUZYCZNEGO.

PODZIAŁ MUZYKI


ELEMENTY DZIEŁA MUZYCZNEGOEdytuj

RYTMEdytuj

Rytm – czynnik nieodzowny przejawiający się w uporządkowanym, zorganizowanym ruchu dźwięków, z których każdy posiada określony czas trwania.Schemat rytmiczny utworu decyduje o jego charakterze.
METRUMEdytuj

Czynnikiem regulującym jest metrum muzyczne. Porządkuje ono przebiegi rytmiczne za pomocą akcentów, przypadających na niektóre dźwięki (w podobny sposób, jak to ma miejsce w poezji wierszowanej).
TEMPOEdytuj

Tempo – określa dokładny czas trwania poszczególnych wartości rytmicznych (ściśle czas ich trwania określa oznaczenie metronomiczne).Wpływa na rozmieszczenie i rolę poszczególnych akcentów metrycznych.
MELODIAEdytuj

Melodia (gr. meiloidia ‘śpiew’) – tworzy ją następstwo dźwięków różnej wysokości, zorganizowanych rytmicznie, przedstawiających logiczną całość.Melodie utrzymane w tonacjach majorowych i minorowych mogą być oparte na dźwiękach gamowłaściwych. Są to melodie diatoniczne.Gdy melodia oparta jest prócz dźwięków gamowłaściwych też na ich chromatycznych odmianach, są to wtedy melodie chromatycznie rozszerzone.Melodia wokalna – przeznaczona do wykonania przez głos ludzki; ograniczona możliwościami głosu ludzkiego – nie może być zbyt ruchliwa, ma ograniczoną skalę.Melodia instrumentalna – dostosowana do skali i możliwości instrumentu, może być o wiele ruchliwsza od melodii wokalnej (może stosować gwałtowne skoki itp.).Typy:

- melodia prosta, nieornamentalna,

- melodyka ornamentalna (łac. ornamentum ‘ozdoba’) – na tle melodii właściwej występuje szereg dźwięków ozdabiających.Melodia może rozwijać się pochodami małych interwałów (prym i sekund), na dźwiękach akordowych, postępować skokami itp., a także tworzyć w swym przebiegu linię poziomą (gdy utrzymuje się na dźwiękach tej samej wysokości), linię wznoszącą lub opadającą i linię falistą.Melodyka – nauka o budowie melodii.
CZYNNIK HARMONICZNYEdytuj

Czynnik harmoniczny wyraża się współbrzmieniami dźwięków (gr. harmonia ‘zgodność kształtów, dźwięków’).O harmonii można mówić z chwilą równoczesnego prowadzenia minimum dwóch głosów.Czynnik harmoniczny pojawił się w historii rozwoju muzyki europejskiej stosunkowo późno, bo w wieku IX. Może występować w utworach zasadniczo pod dwiema różnymi postaciami – w technice polifonicznej i technice homofonicznej.Faktura (łac. factura ‘wykonanie, budowa’) – rodzaj użytych przez kompozytora środków technicznych i sposób ich zrealizowania w dziele muzycznym; również rodzaj użytych w kompozycji środków, właściwych danej technice odtwórczej.
POLIFONIAEdytuj

Polifonia – każdy z głosów współbrzmiących posiada własną linię melodyczną. Wszystkie jednak głosy dają w wyniku swego równoczesnego brzmienia układające się w możliwe do określenia akordy.

Akordy w polifonii są wynikiem prowadzenia głosów.Przykład: J.S. Bach, Inwencje dwugłosoweNajczęściej używane formy polifoniczne:

  • kanon,
  • fuga,
  • inwencja.HOMOFONIAEdytuj

Homofonia – wszystkie głosy są podporządkowane jednej melodii.Melodia homofoniczna najczęściej znajduje się w głosie górnym, a pozostałe głosy tworzą podparcie harmoniczne – akompaniament.Głosy akompaniujące nie posiadają samodzielnych linii melodycznych.
STRUKTURA FORMALNAEdytuj

DYNAMIKAEdytuj

AGOGIKAEdytuj

ARTYKULACJAEdytuj

Artykulacja (łac. articulatio ‘rozczłonkowanie’) – jeden z elementów składających się na całość dzieła muzycznego. Wskazuje na sposób wydobywania kolejnych dźwięków (lub współbrzmień) i ich łączenia, nadając przez to wykonywanie utworowi właściwy wyraz i charakter.


FRAZOWANIEEdytuj

Frazowanie (gr. phrasis ‘zwrot’) – wyznaczanie (przez kompozytora lub opracowującego utwór) odcinków dzieła muzycznego tworzących pewne całości wyrazowe.


KOLORYSTYKA DŹWIĘKOWAEdytuj

PODZIAŁ MUZYKIEdytuj

MUZYKA WOKALNAEdytuj

Muzyka wokalna (łac. vox ‘głos’) – muzyka przeznaczona do odtworzenia przez ludzki głos.Może być przeznaczona dla chóru (muzyka chóralna), dla solisty lub dla zespołu solistów (muzyka zespołowa).Śpiew '''a capella''' – śpiew bez towarzyszenia jakiegokolwiek instrumentu.Prawie zawsze solista występuje przy akompaniamencie fortepianu, organów, zespołu instrumentalnego lub orkiestry.
MUZYKA INSTRUMENTALNAEdytuj

Muzyka instrumentalna – muzyka przeznaczona do odtworzenia przez instrument lub grupę instrumentów muzycznych.